Neden Faktoring ?

Güvenilir bir ortakla kolaylaştırılmış işlemler

Faktoring Genel Bilgi

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğmuş/doğacak vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Faktoring üç taraflı bir işlemdir; Mal ve hizmet satan (müşteri), bu mal ve hizmeti vadeli satın alarak borçlanan (borçlu) ve faktoring kuruluşu. Yurtdışı faktoring işlemlerinde ayrıca muhabir faktor de eklenmektedir. Firmaların gerçek ticari ilişkilerinden kaynaklanan alacaklarının fatura veya fatura yerine geçen bir belgeye dayanılarak temlik edilmesi faktoring işleminin dayanağını oluşturur. Faktoring işlemlerinde faktoring şirketi müşterisine finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerini sunar.

Finansman

Faktoring kuruluşuna temlik edilen vadeli alacakların vadesi beklenmeden faktoring şirketi tarafından müşteriye bir bölümünün ödenmesidir.

Alacağın Tahsili ve Yönetimi

Mal ve hizmet satışlarından doğmuş/doğacak alacakların faktoring kuruluşuna temlik edilmesi ile alacakları temlik alan faktoring kuruluşu bu alacakların yönetimine ilişkin; tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için ihbar, ihtar gibi işlemlerde bulunur. Buna ilaveten pazar araştırması yapılması, pazarla ilgili muhtelif bilgilerden müşterinin haberdar edilmesi bir hizmet konusu olarak, faktoring şirketince üstlenilebilir.

Alacağın Ödenmeme Riskine Karşı Garanti Edilmesi

Borçlu firmanın aczi durumunda, alacakların ödenmeme riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenilmesidir. Bu bağlamda, alacaklarını faktöre temlik eden müşteri mal sattığı kuruluşların borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesi karşısında korunmuş olur.